പ്രമേഹത്തെ അകറ്റി നിർത്താൻ

രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കൊസിന്റെ അളവ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം . മുട്ട ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായകമാണ് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ അളവിലോ ഗുണത്തിലോ കുറവായാൽ ശരീരകലകളിലേക്കുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ആഗിരണം കുറയുന്നു. ഇത് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ…

View More പ്രമേഹത്തെ അകറ്റി നിർത്താൻ
Top