ഇ-പാൻ കാർഡ്; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

രണ്ടരലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടരലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 2019 മെയ് 31നകം പാൻ കാർഡ് എടുക്കണം ഇ പാൻ കാർഡിൽ അപേക്ഷകന്‍റെ പേര്, അച്ഛന്‍റെ…

View More ഇ-പാൻ കാർഡ്; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Top